Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement

1. Algemeen

a. “Huismuziek, afdeling Doorn” is een zelfstandige vereniging (hierna genoemd “de vereniging”), als zodanig opgericht op 29 november 1994 en gelieerd aan de landelijke organisatie “Huismuziek, Vereniging voor samenspel en instrumentenbouw”.

b. Dit huishoudelijk reglement dient ter aanvulling op de statuten zoals verwoord in de Oprichtingsakte van 29 november 1994.

c. Dit reglement kan jaarlijks worden herzien op de ledenvergadering van de vereniging op voordracht van het bestuur. Veranderingen in de tekst kunnen worden goedgekeurd door middel van een gewone meerderheid van stemmen.

d. De leden van de vereniging vormen een orkest, “Ludiek” geheten, dat éénmaal per 14 dagen repeteert. Daarnaast vormen leden kleinere ensembles die net als het orkest optredens kunnen verzorgen. Eventuele verdiensten van optredens door deze kleinere ensembles komen ten goede aan de vereniging.

2. Lidmaatschap

a. Iedereen die een muziekinstrument bespeelt kan lid worden van de vereniging, voor zover het instrument past in het ensemble, dit ter beoordeling van de dirigent.

b. Bij aanvang van deelname aan het ensemble geldt een wederzijds vrijblijvende oriëntatieperiode van twee repetities.

c. Van elk lid wordt verwacht, dat hij/zij zoveel mogelijk op de repetitieavonden aanwezig is.

d. Bij verhindering geven de leden tijdig bericht aan de voorzitter.

e. Donateurs van de vereniging worden geïnformeerd over de activiteiten van de vereniging.

f. Buitengewoon lid kunnen zijn instellingen die door hun activiteiten de doelstellingen van Huismuziek helpen te bevorderen.

g. Ieder lid kan een persoon op grond van buitengewone verdiensten, de vereniging bewezen, voordragen voor het erelidmaatschap van de vereniging. Het bestuur besluit over de benoeming.

3. Beëindigen lidmaatschap

a. De leden dienen vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk op te zeggen bij de penningmeester.

4. Contributie

a. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur. In bijzondere, individuele gevallen is het bestuur bevoegd hiervan af te wijken. De contributie dient vóór 1 april betaald te worden.

b. Bij beëindigen van het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar is men de gehele jaarcontributie verschuldigd.

5. Bestuur

a. Het bestuur bestaat uit tenminste een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het behartigt de dagelijkse gang van zaken en spoedeisende zaken. De voorzitter wordt gekozen in functie op de jaarlijkse ledenvergadering, de overige taken worden binnen het bestuur verdeeld.

b. Voor bijzondere werkzaamheden (samenspeeldagen, jubilea enz.) kan het bestuur een beroep doen op de leden.

6. Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

a. Alle leden hebben toegang tot de jaarlijkse algemene ledenvergadering (hierna j.a.l.).

b. Elk voorstel van een lid, ter behandeling in de j.a.l., dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend.

7. Dirigenten

a. De afspraken gemaakt tussen dirigent en vereniging liggen vast in een schriftelijke overeenkomst.

b. De muzikale leiding van het ensemble berust bij de dirigent.

c. De dirigent stelt in overleg met het bestuur het repertoire samen.

8. Muziekcommissie

a. De muziekcommissie bestaat uit ten minste twee leden die ieder jaar worden gekozen door de j.a.l. Zij kunnen ieder jaar worden herkozen. Kandidaten voor de muziekcommissie dienen zich ten minste 1week vóór de j.a.l. te melden bij het bestuur, zodat het bestuur de leden tijdig kan informeren wie zich gekandideerd hebben. De muziekcommissie zoekt naar nieuw repertoire en komt met suggesties welke zij voorlegt aan dirigent en bestuur.

b. De muziekcommissie beheert de digitale en fysieke muziekbibliotheek

c. De muziekcommissie zorgt indien nodig voor aanschaf van bladmuziek en leent bladmuziek van andere instellingen in overleg met en na toestemming van het bestuur bij monde van de penningmeester.

9. Optredens

a. Optredens verzorgd door kleinere ensembles zoals genoemd in art. 1 lid. dienen vooraf en tijdig aan het bestuur te worden gemeld.

b. Een eventueel honorarium verkregen door dergelijke optredens komt ten goede aan de kas van de vereniging.

10. Slot

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.